viernes, 30 de octubre de 2015POSGRAO DE ESPECIALIZACIÓN EN ORIENTACIÓN LABORAL

Rosario Paz Rey     

REFLEXIÓN SOBRE O MÓDULO 3:

O  MARCO INSTRUMENTAL DA ORIENTACIÓN LABORAL


https://artritisreumatoid.files.wordpress.com/2013/05/1.png

Neste bloque de recta final do posgrao estivemos vendo, moi detalladamente grazas aos docentes,o desempeño do traballo como Orientadores/as Laborales :

A Intermediación laboral, os Itinerarios Profesionáis de Inserción, o asesoramento nos procesos individuáis de orientación, a axuda na toma de decisións cos nosos usuarios/as, a análise dos perfís profesionáis, a prospección de emprego, as Técnicas e ferramentas para o acceso ao emprego e ademáis, o autoemprego e a elaboración do Plan de Empresa.

A división do Módulo 3 sería a seguinte:
Tema 11: O traballo do orientad@r I . Intermediación laboral


Os modelos a seguir na intermediación laboral, deben funcionar como guías flexibles e complementarias que se adaptan ás necesidades do momento, tanto dos técnic@s coma dos usuari@s e dos obxectivos comúns do proceso da orientación.

A Orientación Laboral no noso país carece dun marco académico determinado e os profesionáis que realizamos esta labor vimos de diferentes ámbitos formativos: Relacións Laboráis, Educadores/as, Psicólogos/as….

https://aragoninclusion.files.wordpress.com/2012/03/esquema-cruz-blanca.jpg
Coa publicación do Plan Nacional de Acción para o Emprego, consolidouse a atención individualizada como a máis adecuada para desenvolver a Orientación Profesional.
A Orientación Laboral debe basearse nos principios de Individualización, Flexibilidade e Desenvolvemento ou Busca da autonomía.


Orientamos e informamos aos nosos/as usuarios/as sobre os recursos para que poidan mellorar a súa empregabilidade. É necesario coñecer a situación de partida de cada persoa para orientar a intervención das necesidades reáis. Dentro dos colectivos máis vulnerables temos especial atención as actuacións para mellorar a empleabilidade das persoas con discapacidade
http://imfe.malaga.eu/opencms/export/sites/imfe/.content/galerias/galeriaformacion/Imagen-TE-900.png


Tema 12: O traballo do Orientad@r laboral II

Un itinerario de inserción é un conxunto de accións que se organizan nun proceso personalizado e lóxico que ten como obxectivos a inserción sociolaboral e o desenvolvemento profesional d@s usuari@s participantes.

Mencionar a importancia das fases nas que dividimos os itinerarios: a de diagnóstico personalizado, a de desenvolvemento das actividades individuáis e grupáis durante a orientación e a de supervisión e avaliación durante todo o IPI

No desenvolvemento dos IPI,s tratamos de potenciar a empregabilidade e a autonomía a través dun diagnóstico personalizado, unha intervención orientadora na que coexisten actividades individuáis e actividades grupáis e en contínua supervisión.

  


 http://caritasespanola.es/memoriaempleo/images/graficas/grafico_01.png

 Tema 13: O traballo do Orientad@r laboral III  Procesos individuais de orientación e axuda na toma de decisións

Neste tema vimos todo o referente ás entrevistas de traballo, as entrevistas por Competencias e moi interesante a información sobre cómo se desenvolve a orientación laboral en Europa.   

Na metodoloxía a utilizar temos a Entrevista como técnica básica de atención e intervención individual, un sistema facilitador de inserción que ordena e relaciona as principáis materias ou contidos que configuran a tarefa das/os orientadores laborales, unha estratexia de intervención coas persoas demandantes de emprego a través do Servizo Público de Emprego e baseada nos itinerarios personalizados de inserción para lograr mellorar as súas competencias laboráis.

Nas entrevistas de orientación laboral aplicaremos as técnicas axeitadas así como no asesoramento para a realización de entrevistas de selección de persoal.
As persoas demandantes de emprego necesitan adquirir os coñecementos e a información necesaria para superar con éxito as entrevistas de traballo.

  
.http://es.aoki.pt/wp-content/uploads/sites/76/2015/03/tips-para-entrevista-de-trabajo-infografia.png

 
Como orientadores laborales, estamos afeit@s a realizar as entrevistas nas orientacións, nas cales indagamos, ao marxe das cuestións académicas e/ou laboráisr, tamén valoramos as capacidades e aptitudes d@s usuari@s e iso nos permite deteminar o seu nivel de empregabilidade.

Tema 14: O traballo do orientador/a laboral IV. Análise de perfís profesionais e prospección de emprego

Moi interesante na nosa labor, o tratado tamén neste tema: a Análise dos postos de traballo coas competencias relacionadas con cada profesión, os perfís profesionáis e a prospección de empresas.

 http://emprego.xunta.es/cmspro/export/sites/default/imagenes/logotipoEG.gif

 
Facer unha lista de recursos de información co propio usuari@ e ver in situ qué recurso está a utilizar e cales lle falta por poñer en práctica. Completando nós, como orientadores, con aqueles recursos fundamentáis para completar a busca de información.
     
 http://blogs.lavozdegalicia.es/socorrismo/files/2013/12/IGC_Imagen1.jpg 

 No Catálogo de Novas Profesións destacamos por exemplo: Agricultor/a urbán, Experto/a en analítica web, Animador/a deportivo para a 3ª idade, Blogger profesional, Cociñeiro/a domicilio, Community Manger, Conversor libros en Apps, Coolhunter, Coidador/a enfermos alzheimer,Deseñador/a Web e Dinamizador/a de Actividades Extraescolares entre outros

    Tema 15: O traballo do orientador laboral V. Técnicas e ferramentas para o acceso ao emprego e o autoemprego

 Repasamos as distintas Técnicas de Busca de Emprego e que explicamos tanto nas orientacións coma nos talleres que levamos a cabo: C.V, cartas presentación, entrevistas de selección, psicotécnicos, dinámicas grupáis, o networking

Na labor de prospeccións de empresas, realizaremos accións de información e asesoramento así coma a detección das necesidades das empresas e as súas posibles solucións, sensibilizando aos empresarios/as sobre os colectivos obxecto de inserción laboral e das súas opcións como posibles traballadores da empresa.
 
No autoemprego ó marxe do tema, asistimos a un relatorio no que participaron do IGAPE, AJE, Cooperativismo a través de AGACA e a experiencia dunha alumna que realizou o posgrao de orientación laboral e que creou, xunto con duas persoas máis, unha SLL http://mas.farodevigo.es/canales/graficos/archivos/940/grafico.jpg

Tema 16: O traballo do orientador laboral VI: Elaboración do Plan de Empresa

Xa finalizando o curso, este tema completou a explicación da confección e interpretación dun Plan de Empresa. 
No noso grupo, Doceorientación, realizamos un plan da empresa "Ágora Solucións", unha consultora de formación, cun balance máis que positivo o finalizar o ano, e superando o punto morto tamén nese período.

Actualmente e cada vez en maior medida, os orientadores/as laboráis, estamos incorporando entre as nosas funcións, o asesoramento a persoas emprendedoras, por iso necesitamos adquirir as competencias necesarias para realizar este acompañamento e asesoramento na creación de emprego, colaborando con outros técnic@s coma os TLE ou ADL

Na preparación destos temas tan enfocados a Orientación Laboral se complementou con dous traballos grupáis:
O Plan de Empresa con Fernando Agulló Leal e un Taller de Orientación con Maite Deus Trasobares.

Respecto as TICS,coa explicación de Carlos Parada Gandos, dinamizamos a través da ferramenta dixital : Pinterest, enfocado a Web 2.0, Networking, Marca Persoal, RR.SS para o Emprego e o Autoemprego


 :http://comunidad.iebschool.com/iebs/files/2013/04/que-es-un-community-manager-y-cuales-son-sus-tareas.png


Para saber máis:

Vídeo sobre consejos para superar una Entrevista de Trabajo

Vídeo sobre Orientación Laboral

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/87/48/cb/8748cbab5bf972bd3bbde85ed7aca585.jpgNo hay comentarios:

Publicar un comentario