viernes, 30 de octubre de 2015

El Marco Instrumental de la Orientación Laboral. Alicia Ferreira.

El Marco Instrumental de la Orientación Laboral.

Como última parte del Curso de Postgrado de Especialización en Orientación LaboralEdición 2015,  que se ha estructurado entorno a 3 bloques de contenidos:  Marco Conceptual, Marco Personal y Marco Instrumental de la Orientación Laboral, a lo largo de este último bloque de contenidos, hemos profundizado en  los aspectos fundamentales del trabajo del orientador laboral, a través de  6 temas que definen el marco instrumental de la orientación laboral

Comenzamos a analizar la intermediación laboral en el tema 11, identificando los modelos de intervención, que son: didáctico, de asesoramiento, y basado en recursos. Centrándonos a su vez en los principios básicos de la orientación: Adaptación, Flexibilidad, Desarrollo de la autoconfianza.

En el tema 12, analizamos pormenorizadamente los itinerarios personalizados de inserción, el proceso completo y analizando cada una de sus fases:

- Diágnostico  individual
- Intervención orientadora
- Supervisión y evaluación contínua

Trabajamos a lo largo del  tema 13, con Mayte Deus, los distintos tipos de entrevistas de orientación laboral, centrándonos en las entrevistas de selección por competencias y una visión de los orígenes y evolución de la orientación laboral en la Unión Europea.

En la imagen a continuación, os incluyo una infografía sobre la entrevista por competencias. En el tema 14  analizamos puestos de trabajo, y los nuevos perfiles profesionales. En la parte de prospección de empresas nos centramos en las fases de preparación, planificación, el trabajo de campo y cómo realizar el seguimientos e evaluación del servicio y sus resultados.

En lo referido a técnicas y herramientas para el acceso al empleo, repasamos modelos de currículums vitae, modelos de cartas de presentación, y tipología de pruebas de selección, incluyendo dinámicas de grupo, a lo largo del tema 15, también analizamos recursos para el autoempleo.

En este vídeo, podéis ver una dinámica grupal para reforzar la confianza y el trabajo en equipo, que creo os gustará, por lo sorprendente...


En el tema 16, nos centramos en la elaboración del plan de empresa, y analizar la viabilidad del proyecto empresarial, con FernandoAgulló.


Como valoración personal de los temas tratados a lo largo de este bloque de contenidos, considero que nos aporta una visión ordenada y global de las herramientas prácticas a utilizar en nuestro trabajo como orientadores, y por lo mismo, muy útil en en día a día del orientador laboral, y de los técnicos de empleo y de prospección de empleo.

Enlaces a recursos de apoyo a la creación de empresas:
IGAPE
Bic Galicia
Ministerio de Industria, Energía y Turismo
POSGRAO DE ESPECIALIZACIÓN EN ORIENTACIÓN LABORAL

Rosario Paz Rey     

REFLEXIÓN SOBRE O MÓDULO 3:

O  MARCO INSTRUMENTAL DA ORIENTACIÓN LABORAL


https://artritisreumatoid.files.wordpress.com/2013/05/1.png

Neste bloque de recta final do posgrao estivemos vendo, moi detalladamente grazas aos docentes,o desempeño do traballo como Orientadores/as Laborales :

A Intermediación laboral, os Itinerarios Profesionáis de Inserción, o asesoramento nos procesos individuáis de orientación, a axuda na toma de decisións cos nosos usuarios/as, a análise dos perfís profesionáis, a prospección de emprego, as Técnicas e ferramentas para o acceso ao emprego e ademáis, o autoemprego e a elaboración do Plan de Empresa.

A división do Módulo 3 sería a seguinte:
Tema 11: O traballo do orientad@r I . Intermediación laboral


Os modelos a seguir na intermediación laboral, deben funcionar como guías flexibles e complementarias que se adaptan ás necesidades do momento, tanto dos técnic@s coma dos usuari@s e dos obxectivos comúns do proceso da orientación.

A Orientación Laboral no noso país carece dun marco académico determinado e os profesionáis que realizamos esta labor vimos de diferentes ámbitos formativos: Relacións Laboráis, Educadores/as, Psicólogos/as….

https://aragoninclusion.files.wordpress.com/2012/03/esquema-cruz-blanca.jpg
Coa publicación do Plan Nacional de Acción para o Emprego, consolidouse a atención individualizada como a máis adecuada para desenvolver a Orientación Profesional.
A Orientación Laboral debe basearse nos principios de Individualización, Flexibilidade e Desenvolvemento ou Busca da autonomía.


Orientamos e informamos aos nosos/as usuarios/as sobre os recursos para que poidan mellorar a súa empregabilidade. É necesario coñecer a situación de partida de cada persoa para orientar a intervención das necesidades reáis. Dentro dos colectivos máis vulnerables temos especial atención as actuacións para mellorar a empleabilidade das persoas con discapacidade
http://imfe.malaga.eu/opencms/export/sites/imfe/.content/galerias/galeriaformacion/Imagen-TE-900.png


Tema 12: O traballo do Orientad@r laboral II

Un itinerario de inserción é un conxunto de accións que se organizan nun proceso personalizado e lóxico que ten como obxectivos a inserción sociolaboral e o desenvolvemento profesional d@s usuari@s participantes.

Mencionar a importancia das fases nas que dividimos os itinerarios: a de diagnóstico personalizado, a de desenvolvemento das actividades individuáis e grupáis durante a orientación e a de supervisión e avaliación durante todo o IPI

No desenvolvemento dos IPI,s tratamos de potenciar a empregabilidade e a autonomía a través dun diagnóstico personalizado, unha intervención orientadora na que coexisten actividades individuáis e actividades grupáis e en contínua supervisión.

  


 http://caritasespanola.es/memoriaempleo/images/graficas/grafico_01.png

 Tema 13: O traballo do Orientad@r laboral III  Procesos individuais de orientación e axuda na toma de decisións

Neste tema vimos todo o referente ás entrevistas de traballo, as entrevistas por Competencias e moi interesante a información sobre cómo se desenvolve a orientación laboral en Europa.   

Na metodoloxía a utilizar temos a Entrevista como técnica básica de atención e intervención individual, un sistema facilitador de inserción que ordena e relaciona as principáis materias ou contidos que configuran a tarefa das/os orientadores laborales, unha estratexia de intervención coas persoas demandantes de emprego a través do Servizo Público de Emprego e baseada nos itinerarios personalizados de inserción para lograr mellorar as súas competencias laboráis.

Nas entrevistas de orientación laboral aplicaremos as técnicas axeitadas así como no asesoramento para a realización de entrevistas de selección de persoal.
As persoas demandantes de emprego necesitan adquirir os coñecementos e a información necesaria para superar con éxito as entrevistas de traballo.

  
.http://es.aoki.pt/wp-content/uploads/sites/76/2015/03/tips-para-entrevista-de-trabajo-infografia.png

 
Como orientadores laborales, estamos afeit@s a realizar as entrevistas nas orientacións, nas cales indagamos, ao marxe das cuestións académicas e/ou laboráisr, tamén valoramos as capacidades e aptitudes d@s usuari@s e iso nos permite deteminar o seu nivel de empregabilidade.

Tema 14: O traballo do orientador/a laboral IV. Análise de perfís profesionais e prospección de emprego

Moi interesante na nosa labor, o tratado tamén neste tema: a Análise dos postos de traballo coas competencias relacionadas con cada profesión, os perfís profesionáis e a prospección de empresas.

 http://emprego.xunta.es/cmspro/export/sites/default/imagenes/logotipoEG.gif

 
Facer unha lista de recursos de información co propio usuari@ e ver in situ qué recurso está a utilizar e cales lle falta por poñer en práctica. Completando nós, como orientadores, con aqueles recursos fundamentáis para completar a busca de información.
     
 http://blogs.lavozdegalicia.es/socorrismo/files/2013/12/IGC_Imagen1.jpg 

 No Catálogo de Novas Profesións destacamos por exemplo: Agricultor/a urbán, Experto/a en analítica web, Animador/a deportivo para a 3ª idade, Blogger profesional, Cociñeiro/a domicilio, Community Manger, Conversor libros en Apps, Coolhunter, Coidador/a enfermos alzheimer,Deseñador/a Web e Dinamizador/a de Actividades Extraescolares entre outros

    Tema 15: O traballo do orientador laboral V. Técnicas e ferramentas para o acceso ao emprego e o autoemprego

 Repasamos as distintas Técnicas de Busca de Emprego e que explicamos tanto nas orientacións coma nos talleres que levamos a cabo: C.V, cartas presentación, entrevistas de selección, psicotécnicos, dinámicas grupáis, o networking

Na labor de prospeccións de empresas, realizaremos accións de información e asesoramento así coma a detección das necesidades das empresas e as súas posibles solucións, sensibilizando aos empresarios/as sobre os colectivos obxecto de inserción laboral e das súas opcións como posibles traballadores da empresa.
 
No autoemprego ó marxe do tema, asistimos a un relatorio no que participaron do IGAPE, AJE, Cooperativismo a través de AGACA e a experiencia dunha alumna que realizou o posgrao de orientación laboral e que creou, xunto con duas persoas máis, unha SLL http://mas.farodevigo.es/canales/graficos/archivos/940/grafico.jpg

Tema 16: O traballo do orientador laboral VI: Elaboración do Plan de Empresa

Xa finalizando o curso, este tema completou a explicación da confección e interpretación dun Plan de Empresa. 
No noso grupo, Doceorientación, realizamos un plan da empresa "Ágora Solucións", unha consultora de formación, cun balance máis que positivo o finalizar o ano, e superando o punto morto tamén nese período.

Actualmente e cada vez en maior medida, os orientadores/as laboráis, estamos incorporando entre as nosas funcións, o asesoramento a persoas emprendedoras, por iso necesitamos adquirir as competencias necesarias para realizar este acompañamento e asesoramento na creación de emprego, colaborando con outros técnic@s coma os TLE ou ADL

Na preparación destos temas tan enfocados a Orientación Laboral se complementou con dous traballos grupáis:
O Plan de Empresa con Fernando Agulló Leal e un Taller de Orientación con Maite Deus Trasobares.

Respecto as TICS,coa explicación de Carlos Parada Gandos, dinamizamos a través da ferramenta dixital : Pinterest, enfocado a Web 2.0, Networking, Marca Persoal, RR.SS para o Emprego e o Autoemprego


 :http://comunidad.iebschool.com/iebs/files/2013/04/que-es-un-community-manager-y-cuales-son-sus-tareas.png


Para saber máis:

Vídeo sobre consejos para superar una Entrevista de Trabajo

Vídeo sobre Orientación Laboral

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/87/48/cb/8748cbab5bf972bd3bbde85ed7aca585.jpgReflexión sobre o Marco Instrumental da Orientación Laboral    O terceiro é último dos módulos do curso de Posgrao de Especialización en Orientación Laboral, para min foi dos mais importantes posto que fala do traballo, intervención e das diferentes funcions e tarefas do orientador laboral e como levalas a cabo. 

    Maite Deus introduciu esta temática cos distintos modelos de intervención que existen e centrouse nun modelo baseado na intervención que se senta sobre catro piares básicos: a entrevista como técnica básica, un sistema facilitador de inserción, unha estratexia centrada nos recursos do demandante e o traballo a través de Itinerarios personalizados de inserción.

    Os principios do orientador baixo esta maneira de traballar deben ser a individualización, a flexibilidade e o fomento da autonomía. E estes principios vanse a reflexar tanto nas accions e entrevistas individuais do orientador co seu orientado, asi como naquelas accions grupais (obradoiros grupais de busca de emprego, competencias dixitais, habilidades sociais…). De especial importancia e ter en conta ditos principios e interiorizalos cando atendemos a diversidade e sobre todo no traballo con persoas que teñen algún tipo de discapacidade. Nestos casos, é importante facer unha avaliación en profundidade da situación global e capacidades do demandate, e tratar de implicar á familia no proceso de busca de emprego. 

    O traballo do orientador a través dos itinerarios vai a consistir nun conxunto de accións que se organizan nun proceso personalizado e lóxico que ten como obxetivo o desenvolvemento profesional dos usuarios, así como a sua inserción sociolaboral.

Como vemos no seguinte esquema, para elaborar un itinerario imos a ter unha serie de fases.  
   De fundamental importancia para o orientador é o desenvolvemento de entrevistas, a isto se adicou o tema 13, no que se trata sobre os tipos de entrevista, as partes nas que se divide, funcións do entrevistador, reglas de comunicación, recomendación, etc. Tamén se dan unhas pinceladas sobre a orientación laboral na Unión Europea.

       Unha das sesión presenciais deste módulo, tratou sobre o que podemos ler no tema 14, é dicir, a prospección de empresas e a intermediación laboral, no meu caso en concreto, resultoume interesante xa que onde eu traballo unha das partes mais importantes é a intermediación laboral, e puiden comprobar como a maioria de nos, independentemente de orientadores do SPEG, centros colaboradores, concellos ou outras entidades seguimos os mesmos métodos para dirixirnos as empresas. 

     Durante este terceiro módulo era imprescindible tratar sobre as ferramentas de busca de emprego, no tema 15 veñen desglosadas e ben explicadas as diferentes técnicas e ferramentas, asi como probas de selección e como poder afrontalos. 
     Aquí vos deixo un videocv dos que elaboramos en Feafes, fruto do traballo individualizado cos nosos usuarios.     Neste módulo retomamos o tema do plan de empresa novamente da man de Fernando Agulló, fíxoseme especialmente dificil esta parte, porque son demasiados conceptos novos, moitos números, e moito darlle a cabeciña en pouco tempo, e teño que dicir gracias as compañeiras do meu grupo porque eu era un pouco exceptica co noso plan de empresa! o final parece que tomou forma, e incluso daría beneficios! wow!
    Para rematar as sesións presenciais do curso, tivemos a sorte de contar cunha mesa redonda onde participaron diferentes persoas tanto de asociacións cooperativas, do IGAPE e emprendoras de éxito! Deixovos os enlaces de todas elas por se queredes botarlles un ollo.Asociación galega de cooperativas agroalimentarias (AGACA)
Unión de cooperativas de traballo asociado (Ugacota)
Asociación de jóvenes empresarios de Galicia (AJE)

Instituto Galego de Promoción económica (Igape)
Galejobs
Menta, mediación y desarrollo personalREFLEXIÓN INDIVIDUAL DEL MÓDULO 3 .MARCO INSTRUMENTALREFLEXIÓN INDIVIDUAL DEL MÓDULO 3 .MARCO INSTRUMENTAL DE LA ORIENTACION LABORAL. NATALIA BRAVO

Estamos llegando al final del camino que iniciamos aquel 13 de junio cuando iniciamos este posgrado de orientación laboral.


En este último módulo tratamos 6 temáticas relacionadas con la labor del ORIENTADOR LABORAL:
1) La intermediación laboral: en el tema 11 se centraron en los distintos modelos de intervención que se pueden utilizar en orientación:
-Didáctico
-De asesoramiento
-Recursos
Por lo que la intervención del orientador debe estar sustentada en cuatro pilares que son: la entrevista personal, enfocado a un  sistema de inserción, centrado en los recursos que tiene cada usuario y en desarrollar itinerarios individuales de inserción  (IPI)
En este tema también se aborda la atención a los colectivos en riesgo de exclusión, y las actuaciones  y posibilidades que existen para mejorar su empleabilidad.

2) En el tema 12 profundizaron más en el ITINERARIO DE INSERCIÓN, explica la metodología y sus características. Un itinerario de inserción es un conjunto de acciones que se organizan en torno a sesiones de información y asesoramiento y su objetivo es la inserción laboral. Se estructuran en 4 fases:
FASE DE RECEPCIÓN O ACOGIDA DEL DESEMPLEADO
FASE DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN Y DISEÑO DEL ITINERARIO
FASE DE DESARROLLO
FASE DE CIERRE

3) El tema 13 se habló de los cambios del mercado de trabajo, de la función del orientador en estos cambios. También tocamos el tema, para mí el más interesante, de la orientación laboral en Europa. En esta sesión presencial realizamos unas dinámicas de grupo, en las que desarrollábamos los papeles de la empresa en la búsqueda de candidatos y el del orientador en la selección y envío de los mismos. Esta dinámica nos hizo reflexionar sobre las 2 perspectivas de trabajo.

4) El análisis de los perfiles profesionales y la prospección de empleo fue los que vimos en el tema 14. El orientador debe conocer el mercado laboral, los puestos de trabajo, las funciones y las características de estas ocupaciones.  Estamos en un entorno cambiante, por lo que también debe estar al tanto de las nuevas profesiones que están surgiendo, que las puede consultar en el catálogo nacional de las cualificaciones.
Tanto estas nuevas profesiones, como el conocimiento de los empleadores de la comarca donde trabaje el orientador, así como los nichos de mercado, es fundamental para que el orientador pueda llevar a cabo la tarea de prospección e intermediación empresarial.

5) Tema 15: las herramientas para la búsqueda de empleo y el autoempleo: la función del orientador es que la persona domine  los instrumentos de búsqueda de empleo (curriculum, carta de presentación, procesos de selección, networking, redes sociales, etc) y que además sepa organizar la búsqueda de empleo.


 

6) El PLAN DE EMPRESA, fue el tema 16, un plan de empresa es un documento en el que se planifica, evalúa y controla los aspectos más importantes del negocio que se va a emprender. Esta herramienta, debemos conocerla e informar a nuestros orientados, ya que el plan de empresa cubre una doble función, conocer si el proyecto es viable para el emprendedor y es la herramienta que va a utilizar para buscar fuentes de financiación para su negocio.

En mi opinión ¿ qué información tiene que manjar un orientador? TODA, y aún así será poca...Los orientadores tienen que tener un cajón, que no sé si es "de sastre" o "desastre" para dar respuesta a todas las demandas de sus orientados.

Por eso se hace muy útil, todas aquella herramientas que nos ayuden a organizar toda la información... Por eso en ese cajón, arriba de todo, tengo mi archivador de información feedly. Un 10 para esta herramienta!!!

Además de ser muy organizados...los orientadores tienen que tener otras características como: capacidad comunicativa, empática, resolutiva, ávidos de información, una pizca de terapeutas o psicólogos, capacidad de motivación, liderazgo.... y un largo etc, tan largo como las funciones que desempeñan :-)

Para saber más:
La entrevista de trabajo
IGAPE 
Rede EUSUMO
Consello Galego de Cooperativas